Privaatsus ja küpsiste poliitika

Meie klientide usaldus on BBP SIA, edaspidi BBP, jaoks oluline. Meie eesmärk on, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt, kui nad meile oma isikuandmeid avaldavad. Oma igapäevases tegevuses hoolitseme selle eest, et isikuandmed oleksid kaitstud. BBP hoolitseb oma Klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib Klientide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, edaspidi määrus, ning teistele Läti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, siduvatele juhistele ja vastutavate institutsioonide poolt välja antud määrustele privaatsuse ja andmetöötluse valdkonnas.

Käesolev privaatsuspoliitika teavitab ja selgitab, kuidas BBP hoolitseb ja kaitseb oma klientide isikuandmeid, mis on tema käsutusse jõudnud, selgitab, kuidas ja millistel eesmärkidel meie klientide andmeid töödeldakse, ning annab teavet meie klientide õiguste ja kohustuste kohta.

Oleme loonud oma privaatsuspoliitika nii lihtsaks kui võimalik, kuid palun lugege esmalt järgmisi mõisteid:

 • andmesubjekt: füüsiline isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada;

 • isikuandmed - igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seostatav füüsilise isikuga;

 • teenused: igasugused teenused ja kaubad, mida BBP pakub ja pakub veebis või isiklikult;

 • isikuandmete töötlemine: igasugune isikuandmete töötlemise tegevus, sealhulgas andmete kogumine, registreerimine, sisestamine, säilitamine, kasutamine, edastamine, blokeerimine või kustutamine.

 • vastutav töötleja: füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab isikuandmete töötlemise eest vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Sisukord

Kontrollija ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on SIA BBP (ühtne registreerimisnumber 40203244783, registrijärgne asukoht: Artilerijas 69, Riga, LV-1009, juriidiline aadress: Gramzdase tänav 80-73, Riia, LV-1029), edaspidi "BBP".

BBP kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on järgmised: info@vitalitate.lv või info@vitalitate.eu. Kasutades neid kontaktandmeid või võttes ühendust BBP registrijärgse kontoriga, saab esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Võib esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks:

 • kirjalikult isiklikult, eelnevalt külastuse kokkuleppimise teel helistades. +371 24425544, esitades isikut tõendava dokumendi SIA BBP kontoris aadressil Artilerijas 69;

 • e-kirja vormis, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga.

Kohaldatavus

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse igasuguse andmetöötluse suhtes, sõltumata sellest, millisel kujul või millises keskkonnas meie kliendid oma isikuandmeid esitavad (veebilehel www.vitalitate.lv, www.vitalitate.eu, e-posti teel või paberkandjal meie kontoris), privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamisele seoses: füüsiliste isikute - klientide, teenuste kasutajate, veebipoe ostjate - suhtes.

 

Kuidas me saame isikuandmeid?

Me võime saada isikuandmeid mitmel viisil ja teave, mida me isiku kohta saame, sõltub tehingu sisust, samuti valitud ja kasutatud teenusest, sealhulgas:

 • BBP teenuste taotlemine ja kasutamine;

 • ostud veebipoes;

 • uudiste vastuvõtmiseks ja töötubade korraldamiseks;

 • teabe taotlemine või taotluse esitamine konkreetse küsimuse või taotluse läbivaatamiseks;

 • igasuguse vastastikuse koostöö raames, näiteks osalemine BBP korraldatud üritustel või BBP toetatud tegevustes, mille käigus võidakse teha fotosid või salvestada videot, mille kohta on eelnevalt teavet antud, BBPga meie teabekanalite kaudu, sealhulgas sotsiaalvõrgustikes, ühendust võtmine;

 • BBP veebilehe külastamisel võidakse kasutada küpsiseid, millest teavitame teid veebilehe külastamise ajal (üksikasjalikumat teavet küpsiste kohta leiate käesoleva poliitika punktist 10);

 • uuringutele kandideerimine ja neis osalemine.

Milliseid isikuandmeid me saame ja mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Sõltuvalt kasutatavast teenusest või koostööst saame järgmised allpool nimetatud andmed:

 • isiku/kliendi põhiandmed või identifitseerimisandmed: nimi, perekonnanimi, sünniaeg;

 • andmed, mis on seotud kliendisuhetega või kliendile osutatud teenustest tulenev teave: kauba ostu ja sellega seotud tehinguid tõendavad dokumendid, makseandmed, toote tarneandmed, visuaalne kujutis, klientide avaldused, kliendi kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;

 • kliendi nõusoleku alusel saadud andmeid. Nõusolek kehtib kuni selle täitmiseni või selle tühistamiseni, olenevalt sellest, kumb on varasem.

 • fotod/ fotopildid: fotod/ fotopildid BBP üritustest, uuringutest, pildistamise kuupäevast;

 • uuringuandmed ja kliendi seotud teave;

 • videoandmed: video klientide üritustest, salvestamise kuupäev.

Millistel eesmärkidel me töötleme isikuandmeid ja mis on töötlemise õiguslik alus?

BBP töötleb isikuandmeid ainult konkreetsetel ja vajalikel eesmärkidel, et tagada tõhus klienditeenindus, koostöö, ürituste korraldamine teatud õiguslikel alustel, sealhulgas BBP õigustatud huvide alusel.

Teie andmeid töödeldakse:

 • teenuste osutamiseks ja lepingu/tehingu täitmise tagamiseks, sealhulgas veebipoes registreerimiseks ja ostude tegemiseks, teenuse rakendustes veebilehel www.balticbeautyprof.com. Töötlemise eesmärk viitab teenuste osutamisele ja sõlmitud lepingute (tehingute) täitmisele. Teie isikuandmeid, mis on seotud lepingu/tehingu täitmisega, töötlevad ainult BBP ja meie partnerid, kes pakuvad tellimuste kättetoimetamist, IT-struktuure ja makseplatvorme. Koostööpartneritele edastatakse minimaalne vajalik hulk isikuandmeid. Me teostame töötlemist seaduse ja lepingu (tehingu) alusel.

 • lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks. Töötlemise eesmärk viitab uutele klientidele, esmakordsetele või uutele teenustele/tehingutele. Me teostame töötlemist seaduse ja lepingu (tehingu) alusel.

 • vastastikuse teabevahetuse korral, et pakkuda andmesubjektile tuge ja teavet, sealhulgas tõstatatud küsimuste lahendamiseks. Töötlemise eesmärk on andmesubjekti ja BBP vastastikune suhtlus, sealhulgas andmesubjekti esitatud taotlused või mis tahes kontaktid (sealhulgas posti, e-posti, veebisaidi jne). Me teostame töötlemist seaduse ja lepingu (tehingu) alusel, sealhulgas esitatud taotluse või küsimuse alusel.

 • turundus- ja kommunikatsioonivajaduste jaoks. Töötlemise eesmärk on BBP kommertsteadaannete saatmine, kliendilojaalsusüritused, seminarid, koolitused ja muud konkreetsed eesmärgid, näiteks kui te osalete BBP korraldatud üritusel, mille käigus võidakse teha fotod või salvestada video, mille kohta on eelnevalt esitatud teave. Töötleme andmeid andmesubjekti nõusoleku alusel.

 • raamatupidamise/finants- ja maksuhalduse jaoks. Töötlemise eesmärk viitab raamatupidamisele, maksude tasumisele, arveldustele jne. Töötleme andmeid seaduse ja lepingu alusel (tehing).

BBP töötleb isikuandmeid ainult nimetatud töötlemise eesmärkidel. Füüsiliste isikute huvide kaitseks kaitseb BBP kliendi andmeid, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi, mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi vahendeid ning turvameetmeid. Nende meetmete raames tagame asjakohase infokaitsetaseme, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele.

 

Kellele me võime isikuandmeid edastada?

Me võime jagada teie esitatud teavet meie koostööpartnerite, teenusepakkujatega üksikjuhtudel, kui sellel on konkreetne eesmärk, näiteks selleks, et tagada kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste kvaliteetne ja operatiivne täitmine. Võime volitada oma koostööpartnereid kaupade tarnimiseks, maksete töötlemiseks või teenuste osutamise tagamiseks, näiteks koostööpartnerite kaasamiseks turunduse ja müügiedenduse eesmärgil, otseturunduse pakkumisel ja müügiprojektide haldamisel, samuti juhtimise pakkumisel (koostööpartnerid BBP organisatsiooniliste, finantsjuhtimise ja raamatupidamisprotsesside haldamiseks ja tagamiseks, sealhulgas audiitorid, ürituste korraldajad jne).

Meil on õigus edastada koostööpartneritele nende teenuste osutamiseks vajalikke kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende tegevuste teostamiseks. Koostööpartnerid tagavad isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt BBP nõuetele ja õigusaktidele ning ei kasuta isikuandmeid muudel eesmärkidel, kui me oleme neid selleks volitanud.

Lisaks võime avaldada teie kohta käivat teavet:

 • kui seadus või kohtumenetlus seda nõuab;

 • õiguskaitseasutustele, samuti riiklikele ja munitsipaalasutustele nende taotlusel;

 • kui usume, et isikuandmete avaldamine on vajalik või asjakohane, et vältida füüsilist kahju või rahalist kahju või seoses võimaliku või tegeliku ebaseadusliku tegevuse uurimisega;

 • kaitsta nii omandiõigust kui ka teenistus- ja õiguslikke õigusi;

 • järgida kõiki kohaldatavaid õigusakte.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate õigusaktidega on nõutav või lubatud nende pikem säilitamine või kui andmesubjekti nõusolek asjaomaste isikuandmete töötlemiseks on kehtiv, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemiseks on olemas muu õiguslik alus.

Millised on andmesubjekti õigused ja kohustused?

Teil on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete koopiat, et kontrollida salvestatud andmete õigsust ja/või parandada või ajakohastada neid andmeid. Me teeme kõik endast oleneva, et anda teile 30 päeva jooksul pärast teie taotluse saamist asjakohane juurdepääs teie säilitatavatele isikuandmetele.Teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks võtame asjakohased meetmed, et kontrollida teie isikut, enne kui väljastame teavet teie poolt taotletud isikuandmete kohta. BBP vaatab tasuta läbi andmesubjektide taotlused seoses nimetatud õigustega. Taotluse läbivaatamisest võidakse keelduda või selle eest võib nõuda mõistlikku tasu, kui need on esitatud ilmselgelt põhjendamatult või ülemääraselt.

Te võite oma nõusolekuid igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmine või tagasivõtmine on isiku vaba valik ja ei too kaasa mingeid lisakohustusi. Kui isik otsustab siiski mõne antud nõusoleku tagasi võtta, tuleb arvestada, et konkreetse nõusolekuga seotud andmetöötlust enam ei toimu ja olemasolevad võimalused ei pruugi enam olla kättesaadavad varasemal tasemel.

Samuti saate igal ajal loobuda kommertsteadaannete tellimisest, saates taotluse/teate e-posti aadressil info@vitalitate.lv või info@vitalitate.eu või kasutades äriteates ettenähtud automaatset võimalust loobuda edasistest teadetest, klõpsates vastava äriteate (e-kirja) lõpus oleval loobumislingil.

Andmesubjekt on kohustatud:

 • anda meile teavet teie esitatud andmete muutumise kohta, sest meie jaoks on oluline, et meie käsutuses oleks tõene ja ajakohane teave;

 • vajaduse korral esitage meile lisateavet. Suhtlemise ja koostöö raames võime küsida lisateavet, et tagada, et suhtlemine või koostöö toimub konkreetse füüsilise isikuga ja et selle isiku kohta suhtlemise ja/või koostöö raames avaldatud teave avaldatakse ainult sellele konkreetsele isikule, ilma et see rikuks teiste isikute õigusi.

Kuna me täiustame ja arendame pidevalt oma tegevust ning täiustame ka oma veebisaiti, et parandada meie pakutavate teenuste kvaliteeti, on võimalik, et me muudame ja täiendame perioodiliselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Sellisel juhul teavitame teid sellest ja palume teil lugeda privaatsuspoliitika uusimat versiooni.

Kuhu pöörduda küsimuste või ebakindluse korral?

Kui teil tekib küsimusi või ebakindlust seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga, isikuandmete töötlemisega või teie seaduslike õigustega, kui soovite oma isikuandmetele juurdepääsu, neid kustutada (üksikjuhtudel) või parandada, palume teil meiega ühendust võtta, kasutades allpool toodud kontaktandmeid:

BBP SIA, Artilerijase tänav 69, Riia, LV-1009

E-post: info@vitalitate.lv või info@vitalitale.eu

Telefoninumber: +371 24425544

Küpsiste kasutamise tingimused

BBP kasutab oma veebisaidil küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutuskogemust, tagada selle toimimine ja funktsionaalsus.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse (arvutisse või mobiilseadmesse), kui külastate teatud veebisaite. BBP kasutab sarnaseid tehnoloogiaid, nagu pikslid, veebimajakad, digitaalsed string-tunnused jne. Neid kasutatakse sageli veebisaidi mehhanismina, mis jätab meelde kasulikku teavet, näiteks teie sisselogimise andmed, ja võib hõlbustada veebisaidi sirvimist.

Küpsised salvestavad sellist teavet nagu IP-aadress, kasutatud seadme tüüp, kasutatud veebilehitseja, veebilehe aktiivsus ja külastatud veebilehed.

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

Veebisait kasutab erinevatel eesmärkidel mitut liiki küpsiseid:

 • Kohustuslikud küpsised: küpsiseid kasutatakse veebilehe toimimise tagamiseks, sealhulgas selleks, et võimaldada teil kasutada meie teenuseid ja logida sisse oma kontole. Neid küpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvi alusel, et tagada veebisaidi toimimine ja pakkuda teile teenuseid. Kohustuslikke küpsiseid säilitatakse kuni brauseri sulgemiseni, st kuni seansi lõpuni.

 • Analüütilised/tehnilised küpsised: Küpsised võimaldavad meil tuvastada ja loendada veebisaidi külastajate arvu ning näha, kuidas need külastajad veebisaidil navigeerivad. Nende küpsiste kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi veebisaidi toimimise parandamiseks, näiteks otsinguvõimaluse pakkumise kaudu. Analüütilised/võimsusküpsised salvestatakse alati teie seadmesse.

 • Funktsionaalsed küpsised: Küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teie valitud seaded ja valikud, mis hõlbustab veebisaidi kasutamist, näiteks et soovite jääda veebisaidile sisselogimiseks. Neid küpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvi alusel, et pakkuda, parandada ja muuta veebilehe kasutamine mugavaks. Funktsionaalsed küpsised salvestatakse alati teie seadmesse.

 • Sihtotstarbelised/reklaamiküpsised: Küpsiseid kasutatakse selleks, et salvestada teie veebilehe külastust, külastatud veebilehti ja kasutatud linke, et pakkuda ja kuvada meie tooteid või teenuseid või meie partnerite tooteid või teenuseid, mis vastavad teie huvidele. Neid küpsiseid kasutatakse teie nõusoleku alusel. Veebisaiti külastades ja meie pakutavaid teenuseid kasutades nõustute siht-/reklaamiküpsiste kasutamisega. Siht-/reklaamiküpsiseid säilitatakse seni, kuni te oma brauseris küpsised kustutate. Täiendava teabe saamiseks sihtotstarbelise reklaami kohta võite külastada Network Advertising Initiative (NAI) harivat lehekülge: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Küpsiseid töödeldakse ja võetakse vastu meie ja meie koostööpartnerite poolt, kes tagavad veebilehe toimimise, koostavad ja analüüsivad teie tegevust veebilehel. Küpsiste teavet ei edastata väljapoole Euroopa Liitu ja EMPd.

KUIDAS PIIRATA JA KUSTUTADA KÜPSISEID

Kui soovite küpsiste kasutamist piirata, blokeerida või kustutada, on see võimalus tagatud teie brauseri seadete muutmisega. Te ei saa keelduda kohustuslike ja funktsionaalsete küpsiste kasutamisest, sest ilma nendeta ei ole võimalik tagada veebilehe toimimist. Samuti ei saa te keelduda analüütiliste küpsiste kasutamisest, sest need on meile vajalikud veebilehe toimimise parandamiseks.

Kui külastate meie veebisaiti, kuvatakse teile aken, kus on teade, et see veebisait kasutab küpsiseid. Vajutades OK, kinnitate, et olete lugenud teavet küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta.

Me kasutame Google Analyticsi teenuseid. See veebileht kasutab Google Analytics'i, Google Inc. tarkvara, mis kasutab teie arvutisse salvestatud küpsiseid ja võimaldab analüüsida, kuidas te vastavat veebilehte kasutate. Nende küpsiste poolt genereeritud teave selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, edastatakse Google'i serveritesse Ameerika Ühendriikides ja salvestatakse seal. Teie IP-aadress lühendatakse Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas, kasutades IP-anonüümseks muutmist, ja see võidakse edastada töötlemiseks ainult erandjuhtudel Google'i Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele. Google kasutab seda teavet, et hinnata, kuidas te kasutate vastavat veebisaiti, et koostada veebisaidi operaatoritele aruandeid vastavate veebisaitide tegevuse kohta ning pakkuda muid veebisaitide ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google ei seosta siin saadud IP-aadressi mingil juhul Google'i käsutuses oleva muu teabega. Google võib vajaduse korral edastada seda teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google'i tellimusel. Võite loobuda selle kasutamisest, laadides alla ja installides lisavahendi Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Lisateavet selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid kasutas, saate lugeda siit: https: //www.google.com/intl/lv/policies/privacySamuti saate Google Analyticsist loobuda siin:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Me kasutame Facebooki pikslit. Võite loobuda nende kasutamisest Facebook un Instagramis: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 

Üldisemat teavet küpsiste ja nende haldamise kohta leiate veebilehelt www.allaboutcookies.org.

MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

Meil on õigus igal ajal teha muudatusi privaatsuspoliitikas, avaldades need veebilehel. Kõik veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitika versioonid asendavad kõik eelnevad versioonid ja jõustuvad kohe pärast avaldamist.

Teil on õigus võtta ühendust andmekaitse järelevalveasutusega - Andmekaitseinspektsioon, Blaumana iela 11/13-15, Riia, LV-1011, tel: 67223131, e-post: info@dvi.gov.lv

KONTAKTANDMED

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud küsimusi, kommentaare või taotlusi, võtke meiega ühendust, kirjutades aadressil info@vitalitate.lv või vitalitate.eu või: BBP SIA, Artilerijas street 69, Riga, LV-1009, Läti.